Skelbiamas konkursas Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus pareigoms

SKELBIAMAS KONKURSAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ APSKRITIES VERSLO INKUBATORIAUS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

2021 m. rugsėjo 10 d.

 Viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus visuotinis dalininkų susirinkimas skelbia konkursą Viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus pareigoms eiti. Įmonės adresas: Sedos g. 34A, LT-87101, Telšiai,  įmonės kodas – 180713269.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Konkurso VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu patvirtintu viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 1.

Direktorius organizuoja ir vykdo viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus (toliau – įstaiga) įstatuose numatytus tikslus ir funkcijas, vadovauja įstaigos darbui, ūkinei veiklai, rengia ir įgyvendina jos veiklos planus, organizuoja įstaigos visuotinius dalininkų susirinkimus, pagal suteiktus įgaliojimus užtikrina juose priimtų sprendimų vykdymą, organizuoja ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis, bendradarbiauja su verslo asocijuotomis ir verslą aptarnaujančiomis struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis, miesto bendruomene verslo plėtros ir investicijų pritraukimo klausimais, siekdamas pritraukti papildomą finansavimą, analizuoja informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansinių šaltinių, informaciją pateikiant pagal sritį atsakingiems asmenims, dalyvauja rengiant ir teikiant paraiškas ir kitus dokumentus paramai gauti;

Viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus darbo užmokestis:

Viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus pareigybės pareiginės algos koeficientas 7,3–8,9 baziniais darbo užmokesčio dydžiais.

Viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarką reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-12 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos, socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

2. turėti patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: verslo, organizacijų valdymo ir plėtros;

3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis;

4. išmanyti su Įstaigos veikla susijusius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, dokumentų rengimo taisykles;

5. turėti patirties projektų valdyme;

6. sugebėti vadovauti kolektyvui, organizuoti Įstaigos darbą, sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis profesinės etikos principų;

7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo patirtį.

Pretendentas privalo asmeniškai, arba paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), arba elektroniniu paštu pateikti šiuos dokumentus arba kopijas:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (pagal Aprašo 1 priedą (atsisiųsti));

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 2 priedą (atsisiųsti));

5. savo, kaip Verslo inkubatoriaus vadovo, veiklos programą (toliau – Veiklos programa).

Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), dokumentai siunčiami adresu: Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai. Elektroniniu paštu dokumentai siunčiami: info@telsiai.lt.

Ant voko ar siunčiant dokumentus elektroniniu paštu turi būti nurodyta: „Konkursui VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus pareigoms eiti“.

Asmeniškai dokumentai priimami Telšių rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai, 106 kabinete. Informacija teikiama tel. (8 444) 56190. Dokumentai priimami darbo dienomis: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo interneto svetainėse www.tavi.lt ir www.telsiai.lt, t. y. iki 2021 m. rugsėjo 23 d. įskaitytinai.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis (veiklos programos vertinimas, praktinė užduotis bei pokalbis su pretendentu (Aprašo 15 p.)).

Su Viešosios įstaigos Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktoriaus pareigybės aprašymu galima susipažinti paspaudus nuorodą (Pareigybės aprašymas).

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama Telšių rajono savivaldybės administracijoje, Telefonas (8 444) 56190, el. pašto adresas: ilma.gintaliene@telsiai.lt